ગુજરાતી ભજન - Gujrati Bhajans

ગુજરાતી ભજન - Gujrati Bhajans

パッケージ:
god.bhagwan.bhajans.mantra.gujarati
ダウンロード:
50K
サイズ:
36 MB
Android 要件:
4.0 以上
アップデート:
2017年8月31日
113
最新バージョン:
1.2
すべてのバージョン
年齢:
無料 ダウンロード

Krishna Bhajans. "Shree Krishna Sharanam શ્રી કૃષ્ણ", "Jai Kanha Lala જય કાના લાલા", "Nand Lala નંદ લાલા", "Tari dholi dhajao તારી ધોળી ધજાઓ", "Ame Maiyara અમે મૈયારા", "Jashoda tara Kanuda જશોદા તારા કા ડા". Meera Bai Bhajan. "Meera Bayee Kare Che મીરાં બાઇ કરે છે", "Meerabai Pechhan Gher Aao મીરાં બાઇ". Shreenathji bhajans. Aaj Mara Mandiriya Ma Mahale. Shrinathji ni maya.

コメント

類似のアイテム

のアプリ Zozo apps